Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Bá Vương Lệnh Bài

Đăng ngày: 08/03/2023
Tính năng Bá Vương Lệnh

Thời gian update: Sau bảo trì 5h50 sáng ngày 09/03/2023.

Máy chủ áp dụng: Long Hổ Môn

Lệnh Bài là trang bị mới được tổ hợp từ Tứ Tượng Bảo Châu, thuộc tính mở rộng, thuộc tính bị động. Thuộc tính chủ yếu Lệnh Bài do Bảo Châu quyết định. Bằng hữu có thể khảm các loại Tứ Tượng Bảo Châu khác nhau để mở các thuộc tính phù hợp.

1. Đến Lạc Dương gặp NPC Khổng Tương Như (Tọa độ 205,325).
 
2. Bấm vào chức năng Lệnh bài tăng cấp sao.

3. Đặt Bá Vương Lệnh vào và nâng cấp sao, nguyên liệu để tăng sao Bá Vương Lệnh là Hoán Linh Dịch.

4. Bá Vương Lệnh đạt cấp sao nhất định thì có thể khảm Bảo Châu,Mở Rộng Thuộc Tính và Kỹ Năng Bị Động.
Cấp 2: Mở lỗ Bảo Châu thứ 2.
Cấp 3: Mở lỗ Bảo Châu thứ 3.
Cấp 4: Mở lỗ bảo Châu thứ 4.

5. Nếu cấp sao Bá Vương Lệnh đã đến cấp 2 , 3, 4, 5 thì có thể tiến hành Khảm Bảo Châu, tại NPC Khổng Tương Như bấm vào phần Bảo Châu Công Năng.
 
6. Đặt Bảo Châu vào rồi chọn Khảm, tại 4 lỗ này các hạ có thể khảm 4 loại Bảo Châu Khác nhauChu Tước (Đỏ), Thanh Long (Lục), Huyền Vũ (Lam), Bạch Hổ (Vàng).

7. Sau khi đã khảm Bảo Châu, các hạ đến giao diện Tăng Cấp Bảo Châu để tiến hành Tăng Cấp Bảo Châu, chọn bảo châu và bấm Thăng Cấp, nguyên liệu Thăng Cấp Bảo Châu là Phỉ Thúy Tâm Tinh.

8. Bá Vương Lệnh đạt 5 sao trở lên có thể tiến hành Đổi Kỹ Năng Bị Động, tại NPC Khổng Tương Như  bấm vào phần Đổi Kỹ Năng Bị Động.

9. Đặt Bá Vương Lệnh vào rồi chọn Kỹ Năng Bị Động phù hợp rồi bấm đổi.

10. Bá Vương Lệnh đạt cấp sao 2, 3, 4 có thể Mở Rộng Thuộc Tính, tại NPC Khổng Tương Như bấm vào phần Đúc Lại Thuộc Tính Mở Rộng.

11. Tại giao diện Đúc Lại Thuộc Tính Mở Rộng, đặt Bá Vương Lệnh vào và tiến hành Đúc Lại Thuộc Tính Mở Rộng, nếu đã đúc được thuộc tính ưng ý, các hạ có thể tiến hành khóa vào để giữ lại vả đúc thuộc tính khác, nguyên liệu để đúc thuộc tính mở rộng là Thiên Hoang Tinh Thạch.


Nguyên liệu Bá Vương Lệnh quý bằng hữu có thể mua ở Shop Bá Vương Lệnh hoặc Shop Chiến Trường