Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

THÔNG TIN DROP MÁY CHỦ THẦN LONG

Đăng ngày: 08/12/2023
 1. Quái Vân Phù: Đồ 10x 11x
 2. Tần Hoàng Địa Cung 4: Tần Hoàng Châu
 3. Yến Vương Cổ Mộ: Yến Huyền Ngọc
 4. Phiếu điểm đào hoa: Boss HVĐ, Võ Di, Thảo Nguyên, Thủy Nguyệt Động Thiên, Cạnh Kỹ Trường, Boss Môn Phái, Boss Long Quy, Boss Xí Nga Vương, Boss Kính Hồ.

DROP BOSS

 

 • Boss VIP Kính Hồ: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Chí Tôn Cường Hóa, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Long Văn, Yếu Quyết 80, Tĩnh Tâm Thảo, Đồ 9x, 10x, 11x, Ngọc Kép 2, Ngọc Kép 3, …
 • Boss Kính Hồ Hỗn Giao Long: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Long Văn Ngọc Linh, Chú Văn Huyết Ngọc, Huyền Binh Thạch, Yếu Quyết 45 Võ Đang, Đường Môn, Chân Nguyên…
 • Boss Thương Sơn: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thần Binh Phù, Ngọc Long Tủy, Cầu Thiên Thai Sơ Cấp, Yếu Quyết Hoành Tảo Càn Khôn, Yếu Quyết Tiêu Dao, Mộ Dung…
 • Boss Võ Di: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến , Phục Hi Ngọc, Yếu Quyết Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, Yếu Quyết Tinh Túc, Thiên Sơn…
 • Boss Thảo Nguyên: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Yếu Quyết Thiếu Lâm, Minh Giáo…
 • Boss Huyền Vũ Đảo: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Mệnh Hồn Ngọc, Huyền Binh Thạch ,Căn Cốt Đan, Kỹ Năng Trân Thú, Yếu Quyết Cái Bang, Thiên Long…
 • Boss Bảo Tàng Động: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Thần Khí, Kinh Nghiệm Võ Hồn, Nguyên Liệu Tinh Thông, …
 • Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thiên Cang Cường Hóa, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Tinh Thông, Thần Binh Phù…
 • Boss Yến Vương Cổ Mộ: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thần Binh Phù, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Tinh Thông, Hoàn Đồng Thiên Thư, …
 • Boss Xí Nga Vương: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, Trứng Xí Nga Vương…
 • Boss Long Quy: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, Thần Binh Phù, Trứng Long Quy, …
 • Boss Tần Hoàng Địa Cung: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thần Binh Phù, Nguyên Liệu Tinh Thông…
 • Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Tinh Thông, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Chân Nguyên.... 
 • Boss Môn Phái: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Kim Tàm Ti, Nhuận Hồn Thạch, Chân Nguyên…
 • Boss Cạnh Kỹ Trường: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Huyền Binh Thạch, Minh Chủ Đồng Yếu Đái, Chân Nguyên…
 • Rương Cạnh Kỹ Trường: Đồ 10x 11x, Tĩnh Tâm Thảo, Thất Bảo Yếu Đái….

 

 

 

 

 

 

DROP PHÓ BẢN

 

 • Ác Tặc: Vàng , Nguyên Liệu Tinh Thông,Kim Tàm Ti Chưởng Cự Yếu Quyết( Boss Từ 8x), Chân Nguyên...
 • Ác Bá: Vàng, Nguyên Liệu Tinh Thông, Boss 8x trở lên sẽ nhặt được Bí Tịch Yếu Quyết Các Phái
 • Trân Long Kỳ Cuộc:
 • Quái: Kỳ Vật, Nguyên Liệu Tinh Thông
 • Boss: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Kinh Nghiệm Võ Hồn, Kim Tàm Ti, Nguyên Liệu Long Văn, Tử Vi Linh Phách(Boss Level 80 Trở Lên)…
 • Lâu Lan Tầm Bảo:
 • Quái: Kỳ Vật, Kinh Nghiệm Võ Hồn, Kinh Nghiệm Võ Hồn.
 • Boss: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Kinh Nghiệm Võ Hồn, Kim Tàm Ti, Chí Tôn Cường Hóa, Phá Thiên Tiễn, Tử Vi Linh Phách (Boss Level 80 Trở Lên), Kinh Nghiệm Võ Hồn ....
 • Túc Cầu:
 • Quái: Kỳ Vật, Kim Tàm Ti, Nguyên Liệu Tinh Thông ( Phụ Bản 9x Trở Lên)
 • Boss: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Chí Tôn Cường Hóa, Tử Vi Linh Phách, Thần Binh Phù, Hồn Băng Châu.
 • Q 123 Tô Châu:
 • Q12: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Kim Tàm Ti, Thần Binh Phù, Huyền Binh Thạch, Hồi Thiên Thần Thạch, Nhuận Hồn Thạch….
 • Q3: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Võ Hồn, Thần Binh Phù, Loạn Phỉ Mật Hàm, Phá Thiên Tiễn, Huyền Binh Thạch, Hồi Thiên Thần Thạch, Ức Hồn Thạch… 
 • Sát Tinh: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Căn Cốt Đan, Ức Hồn Thạch, Chân Nguyên…
 • Tứ Tuyệt Trang: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Tử Vi Linh Phách, Nguyên Liệu Ám Khí
 • Thiếu Thất Sơn: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thiên Cang Cường Hóa, Tử Vi Linh Phách, Võ Hồn Dịch Tướng Đan, Ức Hồn Thạch, Tịnh Vân tủy.
 • Yến Tử Ô: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thiên Cang Cường Hóa, Bí Kíp Lạc Mã Tiễn, Bí Kíp Hình Ảnh Bất Ly, Huyền Thiên Hàn Ngọc( Boss Mộ Dung Phục Cấp 9x Trở Lên), Hàn Băng Tinh Tiết ( Boss Mộ Dung Phục 8x trở lên ) …
 • Phiêu Miễu Phong Sơ Cấp: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thần Binh Phù, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, Huyền Thiên Hàn Ngọc, Tụ Linh Thạch, Nữ Oa Thạch, Chân Nguyên…
 • Phiêu Miễu Phong Cao Cấp: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Thần Binh Phù, Cường Hóa Chí Tôn, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, Huyền Thiên Hàn Ngọc, Tụ Linh Thạch, Nữ Oa Thạch, Chân Nguyên…
 • Binh Thánh Kỳ Trận Dễ: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Võ Học Tâm Đắc, Thiên Cang Cường Hóa, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Kim Tàm Ti, Nữ Oa Thạch, Nữ Oa Thần Thạch
 • Binh Thánh Kỳ Trận Khó: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Thiên Cang Cường Hóa, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Kim Tàm Ti, Tuyệt Học, Nữ Oa Thạch, Nữ Oa Thần Thạch.
 • Lang Hoàn Phúc Địa: Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Thiên Cang Cường Hóa Lộ, Tuyệt Học, Nhuận Hồn Thạch… 
 • Bảo Tàng Đồ: Bí Kíp Pet
 • Đoạt Bảo Mã Ác Tặc: Bí Kíp Pet
 • Thủy Lao: Vàng

 

DROP CHIẾN TRƯỜNG

 

 • Chiến Trường Tống Liêu: Vàng, Điểm Chiến Trường, Nguyên Liệu Long Văn, Thần Khí, Ám Khí, Nguyên Liệu Tinh Thông…
 • Chiến Trường Chân Long: Vàng, Điểm Chiến Trường, KNB
 • Liên Minh Đại Chiến: Điểm Chiến Trường, KNB

 

GIỜ BOSS

 • Boss VIP hàng ngày: 20h đến 20h30 hàng ngày ( Giờ hệ thống trong game )
 • ÁC TẶC: 2h-->3h, 13h-->14h, 15h-->16h, 17h-->18h, 19h-->20h, 21h-->22h ( Giờ hệ thống trong game )
 • ÁC BÁ: 00h-->00h30, 4h-->4h30, 10h-->10h30, 12h-->12h30, 16h-->16h30, 20h-->20h30, 22h-->22h30 ( Giờ hệ thống trong game )

 

TRỪ KHUNG GIỜ TỪ 20H ĐẾN 22H HÀNG NGÀY SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN BOSS DÃ NGOẠI VÀ TỪ 3H ĐẾN 5H SÁNG.

 

 • Boss kính hồ: phút thứ 45 của mỗi giờ ( Giờ hệ thống trong game )
 • Boss Bảo Tàng Động: Phút thứ 15 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )
 • YVCM Tầng 1 - 9: Phút thứ 00 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )
 • Boss Môn Phái: Phút thứ 45 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )
 • Boss THDC Tầng 1 - 4: Phút thứ 30 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )
 • Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )
 • Xí Nga Vương: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )
 • Cạnh Kỹ Trường: 12h45 hàng ngày ( Giờ hệ thống trong game )
 • Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )
 • Boss Thương Sơn, Thảo Nguyên, Võ Di, Huyền Vũ Đảo: ( Giờ hệ thống trong game )

 

Cách xem giờ hệ thống trong game: