Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Thông tin drop Remake s3

Đăng ngày: 24/01/2022

                     THÔNG TIN DROP SERVER 3 TLBB Remake

 

Xin Gi Thông Tin Drop Ca Server Remake s3 Ti Tt C Quý Bng Hu.

Drop Map Train

Tn Hoàng Đa Cung 3,Cxmc, Hhl,Tháp Khc, Ha Dim Cc, Thc, Clpd, Tmnh: Kỳ Vật,

Tn Hoàng Đa Cung 4: Tần Hoàng Châu.

Yến Vương C M: Yến Huyền Ngọc.
Drop Phó B
n

Trân Long Kỳ Cuc: Exp Võ Hồn, Cường Hóa Chí Tôn, Kim Tàm Ti, ..V.V..

Boss Trân Long Kỳ Cu
c: Kỳ Vật, Nguyên Liệu, Tử Vi Linh Phách, Trùng Lâu Chi Lệ, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Bảo Thạch Toái Phiến...V.V..

Lâu Lan Tm Bo: Kỳ Vật, Tử Vi Linh Phách, Công Lực Đan, Nl Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn, Bảo Thạch Toái Phiến.V.V..Ác T
c, Ác Bá: Kỳ Vật, Kinh Nghiệm Võ Hồn, Trùng Lâu Chi Lệ, Bảo Thạch Toái Phiến, Chân Nguyên Phách, Nguyên Liệu Đồ Chiến Thần.

Túc Cu: Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Cường Hóa, Trùng Lâu Chi Lệ, Bảo Thạch Toái Phiến.

Q1 2 3: 
Kinh Nghiệm Võ Hồn, Kỳ Vật, Cường Hóa Chí Tôn, Công Lực Đan, Trùng Lâu Chi Lệ, Thần Binh Phù, Võ Hồn, Loạn Phỉ Mật Hàm ( Dùng Để Nhận Nhiệm Vụ Thủy Lao Chỉ Rơi Tại Boss Q3), Bảo Thạch Toái Phiến.Y
ến T Ô: Kỳ Vật, Nguyên Liệu Ám Khí, Cường Hóa, Trùng Lâu Chi Lệ, Nguyên Liệu Thần Khí, Bảo Thạch Toái Phiến, Hàn Băng Tinh Thiết, Yq Lạc Mã Tiễn, Huyên Thiên Hàn Ngọc.

..V.V..

S
ơ Chiến Pmp: Kỳ Vật, Huyền Binh Thạch, Chí Tôn Cường Hóa, Công Lực Đan, Thần Binh Phù, Nl Tiến Cấp Thần Khí, Huyền Thiên Hàn Ngọc, Bảo Thạch Toái Phiến, Tụ Linh Thạch..V.V..Khiêu Chi
ến Pmp: Kỳ Vật, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, Cường Hóa Chí Tôn, Nl Ám Khí, Thần Binh Phù, Nl Tiến Cấp Thần Khí, Công Lực Đan,Huyền Thiên Hàn Ngọc, Bảo Thạch Toái Phiến, Tụ Linh Thạch..V.V..

Sát Tinh:
Vàng, Phục Hi Ngọc, Cường Hóa Chí Tôn, Công Lực Đan, Nl Đổi Trùng, Bảo Thạch Toái Phiến,Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách ..V.V..T
Tuyt Trang: Kỳ Vật, Nl Ám Khí, Phục Hi Ngọc, Chí Tôn Cường Hóa, Công Lực Đan, Nl Đổi Trùng Lâu, Bảo Thạch Toái Phiến, Tử Vi Linh Phách..V.V..Thi
ếu Tht Sơn: Kỳ Vật, Nl Võ Hồn, Ngọc Long Tủy, Chí Tôn Cường Hóa, Nl Long Văn, Công Lực Đan, Nl Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Bảo Thạch Toái Phiến,Tử Vi Linh Phách ..V.V..Bình Thánh Kỳ Tr
n (D): Kỳ Vật, Ngọc Long Tủy, Công Lực Đan, Cường Hóa Chí Tôn, Nl Đổi Trùng Lâu, Bảo Thạch Toái Phiến, Võ Học Tâm Đắc..V.V..

Bình Thánh Kỳ Tr
n (Khó): Kỳ Vật, Ngọc Long Tủy, Công Lực Đan, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Tuyệt Học, Bảo Thạch Toái Phiến, Ngọc Kép..V.V..Lang Hoàn Ph
c Đa: Kỳ Vật, Ngọc Long Tủy, Công Lực Đan, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Tuyệt Học, Ngọc Kép,Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Bo Tàng ĐBi Kíp Pet Cao Cấp...

Đot Bo Mã Tc:Bi Kíp Pet Cao Cấp...

Dã Tr
ư Bo Lon: Kỳ Vật, Nl Đổi Trùng, Kim Tam Ti, Cường Hóa Chí Tôn, Skill Pet Sơ Cấp, Skill Pet Cao Cấp, Linh Thú Đan, Tung Tích Dã Trư Vương,... 

Dã Trư Vương: Kỳ Vật, Nl Đổi Trùng, Kim Tam Ti, Cường Hóa Chí Tôn, Skill Pet Sơ Cấp, Skill Pet Cao Cấp, Linh Thú Đan,...

 

 Drop Boss

Boss Vip : 
Kỳ Vật, Nl Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Nl Võ Hồn, Nl Long Văn, Tĩnh Tâm Thảo, Yêu Quyết 80 Các Phái, Đồ Môn Phái 8x, Huyền Thiên Hàn Ngọc, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Boss Dã Ngo

Boss Th
ương Sơn: Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Boss Võ Di : 
Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến,..V.V..

Boss Th
o Nguyên: Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách., Bảo Thạch Toái Phiến.V.V..

Boss Huy
n Vũ Đo: Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Boss B
o Tàng Đng: Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Boss Y
ến Vương C MVàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Nl Long Văn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Boss Ngân Ngai Tuy
ết Nguyên: Kỳ Vật, Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến ..V.V..

Boss Kính H
Kỳ Vật, Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh,Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến,..V.V..

Boss T
n Hoàng Đa Cung: Kỳ Vật, Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn,Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến,..V.V..

Boss M
c Nam Thanh Nguyên: Kỳ Vật, Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn,Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, , Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

Boss V
ng Xuyên Hoa Hi: Kỳ Vật, Vàng Nl Tinh Thông, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn,Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến,..V.V..

Boss Th
y Nguyt Đng Thiên: Kỳ Vật, Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn,Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến,..V.V..

Boss Di
t Thế Ha Qut: Kỳ Vật, Vàng, Nl Đổi Trùng Lâu, Kim Tàm Ti, Cường Hóa Chí Tôn,Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Nl Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, Nl Võ Hồn, , Chân Nguyên Tinh Phách, Bảo Thạch Toái Phiến..V.V..

 

 

Quái Vân Phù:  Yến Huyền Ngọc, Đồ chế 10x 11x.

Quái Huyền Hải: Đồ chế 10x

Chiến Trường Tống Liêu: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn, Điểm Tống Liêu.

 

Chiến Trường Chân Long: Điểm Tống Liêu, Kim Nguyên Bảo.

 

Liên Minh Đại Chiến: Điểm Liên Minh, Kim Nguyên Bảo.

 

GIỜ BOSS RA
Boss VIP hàng ngày: 20h đến 20h30 hàng ngày ( Giờ hệ thống trong game )

ÁC TẶC: 2h-->3h, 13h-->14h, 15h-->16h, 17h-->18h, 19h-->20h, 21h-->22h ( Giờ hệ thống trong game )

ÁC BÁ: 
00h-->00h30, 4h-->4h30, 10h-->10h30, 12h-->12h30, 16h-->16h30, 20h-->20h30, 22h-->22h30 ( Giờ hệ thống trong game )

TRỪ KHUNG GIỜ TỪ 20H ĐẾN 22H HÀNG NGÀY SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN BOSS DÃ NGOẠI VÀ TỪ 3H ĐẾN 5H SÁNG.

Boss kính hồ: phút thứ 45 của mỗi giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Bảo Tàng Động: Phút thứ 15 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

YVCM Tầng 1 - 9:  Phút thứ 00 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Môn Phái: Phút thứ 45 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss THDC Tầng 1 - 4: Phút thứ 30 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Mạc Nam Thanh Nguyên: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Xí Nga Vương: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )

Vọng Xuyên Hoa Hải, Diệt Thế Hỏa Quật: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )


Boss Thương Sơn, Thảo Nguyên, Võ Di, Huyền Vũ Đảo:  ( Giờ hệ thống trong game )Cách xem giờ hệ thống trong game: